La diferència clau entre l’al·lel i el locus és que l’al·lel es refereix a una de les dues o més seqüències alternatives d’un gen en un determinat lloc mentre que el locus es refereix a una determinada ubicació d’un cromosoma on es pot trobar un gen.

En forma de gens, la informació genètica s’hereta dels pares a la descendència. Els gens són les seqüències nucleòtides específiques localitzades en els cromosomes. Es poden trobar molts gens en el genoma d’un organisme. La seva disposició al genoma és precisa i es pot trobar fàcilment la ubicació del gen mitjançant un marcador genètic. A més, un gen particular pot tenir diferents versions que anomenem al·lels. La ubicació específica d’un gen al cromosoma també és molt important i l’anomenem locus.

CONTINGUTS

1. Visió general i diferència de clau
2. Què és un Al·lel
3. Què és un Locus
4. Similituds entre Allele i Locus
5. Comparació colze a banda: Allele vs Locus en forma tabular
6. Resum

Què és un Allele?

Un al·lel és una forma alternativa d’un gen. En paraules simples, els al·lels es refereixen a diferents versions d’un gen. Sovint hi ha dos al·lels d’un gen. Però pot variar. Més de dos al·lels poden estar presents en els gens. No obstant això, es van localitzar al mateix lloc que els cromosomes homòlegs que anomena locus. La seqüència d'ADN o la seqüència de nucleòtids difereixen entre els al·lels del mateix gen a causa de mutacions. Això condueix a diferents trets fenotípics observables i a trastorns genètics.

Els humans solen tenir dos al·lels a cada lloc genètic ja que són diploides i adquireixen un cromosoma homòleg de cada progenitor durant la fecundació. Segons la genètica mendeliana, els al·lels poden ser al·lel dominant o al·lel recessiu depenent dels seus trets associats. Un al·lel dominant pot expressar el seu tret fenotípic fins i tot quan un al·lel està present. Però per expressar el tret fenotípic recessiu, els dos al·lels haurien de ser recessius (homozigots recessius) al lloc.

Què és un Locus?

Un locus (en plural loci) és una ubicació al cromosoma on resideix un gen. La majoria de persones s’hi refereixen com a marcador de cromosomes. Un mapa genètic és una llista ordenada per loci per a un determinat genoma. El mapatge gènic és el procés més utilitzat per determinar el lloc en un determinat tret biològic.

Quan un organisme és heterozigot per a un lloc particular, hi ha un al·lel dominant i un al·lel recessiu. Si l'organisme és homozigot, porta dos al·lels dominants o dos al·lels recessius en un lloc.

Quines són les similituds entre Allele i Locus?

  • Podeu trobar al·lel i locus en els cromosomes. Són termes associats a gens. Els al·lels es localitzen al mateix lloc d’un gen. En genètica, són realment importants per a molts estudis.

Quina diferència hi ha entre Allele i Locus?

Hi ha milers de gens presents en els cromosomes. Al·lel i locus són dos termes relacionats amb els cromosomes i els gens. L’al·lel és una de les formes possibles d’un gen. Normalment, hi ha dos tipus d’al·lels, l’al·lel dominant o l’al·lel recessiu. D'altra banda, el locus és una posició en un cromosoma on es troba un gen. És una ubicació específica. Aquesta és la diferència clau entre al·lel i locus. D'altra banda, el lloc també funciona com a marcador genètic. A més, els loci són importants per a la cartografia genètica i la construcció d’un mapa genètic d’un organisme. Segons la seva funció, la diferència entre l’al·lel i el locus és que l’al·lel codifica per un tret mentre que el locus dóna residència a un gen.

La infografia següent presenta la diferència entre al·lel i locus en forma tabular.

Diferències entre Allele i Locus en forma tabular

Resum: Allele vs Locus

Els al·lels i els locus es diferencien entre ells, tot i que els al·lels es troben a loci. Per tant, l’al·lel és una forma possible d’un gen. D'altra banda, el locus és una ubicació específica en un cromosoma on se situa un gen. Els loci són marcadors genètics. Hi pot haver més d’un al·lel en un lloc. A més, al·ludeix un gen, mentre que el locus és només una posició en el cromosoma. Aquesta és la diferència entre al·lel i locus.

Referència:

1. "Allele". Viquipèdia, Fundació Wikimedia, 24 d'agost de 2018. Disponible aquí
2. “Allele”. ScienceDaily, ScienceDaily. Disponible aquí

Imatge de cortesia:

1. ”Gene Loci i Alleles” de Keith Chan: obra pròpia (CC BY-SA 4.0) a través de Wikimedia Commons
2. "Neurofibromatosis2-locus" Per l'autor original desconegut, vectoritzat per Jkwchui (Public Domain) a través de Wikimedia Commons